Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
przez coders view community

WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, ochronę danych osobowych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony www dostępnej w sieci Internet pod adresem www.codersview.eu

 

1. Postanowienia ogólne

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
● Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Coders View Community
● Rejestracja – rejestracja w Serwisie dokonana poprzez podanie nazwy użytkownika oraz adresu e-mail lub za pośrednictwem konta Facebook lub Google,
● RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
● Serwis – strona internetowa zamieszczona pod adresem www.codersview.eu
● Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem,
● System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń  informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą ̨właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
● Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
● Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
● Usługodawca – Coders View Community Anna Adamowicz z siedzibą w 04-285 Warszawa, ul. Koprzywiańska 20, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji Informacyjnej o Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP 7972065806
● Usługobiorca – zarejestrowany podmiot korzystający z usług Usługodawcy, która jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu; Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych,
● Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),

Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi, przy użyciu Serwisu lub drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

2. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną (“Usługi”), a w szczególności:
a. umożliwienie dostępu Usługobiorcom do ofert pracy umieszczanych w Serwisie,
b. umożliwienie Usługobiorcom wprowadzenia CV i innych danych dotyczących Usługobiorców w celu przetwarzania ich przez Usługodawcę w zakresie potrzebnym do procesowania Usługobiorców odpowiadających zapotrzebowaniu w poszczególnych procesach rekrutacyjnych,
c. umożliwienie Usługobiorcom dodawania o ofert pracy,
d. subskrypcję ofert, polegającą na cyklicznym informowaniu Usługobiorcy o ofertach pracy, odpowiadających kwalifikacjom Usługobiorcy,
e. udostępnianie informacji o konferencjach, wydarzeniach, warsztatach i innych wydarzeniach w branży IT – kalendarium wydarzeń,
f. umożliwienie Usługobiorcom udziału w forum i blogu.
2. Usługodawca świadczy również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną,

3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania smrodków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
a. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b. naruszających dobra lub prawa osób trzecich,
c. zawierają treści sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem lub naruszających dobre obyczaje czy zasady współżycia społecznego;
d. są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
e. zawierają treści o charakterze wulgarny, obraźliwy lub pornograficzny;
f. promują agresję lub mowę nienawiści;
g. zawierają szkodliwe oprogramowanie, w szczególności wirusy, „konie trojańskie”, „robaki komputerowe”, „bomby czasowe”, czy programy kasujące.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany w Serwisie z wyprzedzeniem, o ile będzie to możliwe.
5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia za pośrednictwem Serwisu, i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
7. Informacje ujawnione przez Usługobiorców publicznie, w szczególności na forum lub blogu znajdującym się w Serwisie nie stanowią tajemnicy telekomunikacyjnej.
8. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Usługodawę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
9. Dostęp do informacji, o zmianach dotycących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, Usługodawca będzie realizował poprzez Serwis i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany w trakcie rejestracji, informator.
10. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy składają się na Załącznik nr 1.
11. Usługodawca informuje również o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym i opisywanych w Regulaminie, które wiążą się z działalnością osób trzecich zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy i Serwisu, jak i Usługobiorcy. Usługobiorca przyjmuje, zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę nowoczesnych technologii zapobiegających w/w sytuacjom, nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed niepożądanymi działaniami.

 

4. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Coders View Community Anna Adamowicz z siedzibą w 04-285 Warszawa, ul. Koprzywiańska 20, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji Informacyjnej o Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP 7972065806. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym Usługobiorca może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, o których mowa w ust. 9.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.
3. Udostępnienie danych osobowych przez Usługodawców ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
a. w celu realizacji przepisów prawa,
b. w celu realizacji umowy,
c. w celach marketingowych, jeżeli Usługobiorca wyraził na to zgodę,
d. w celach rekrutacyjnych, jeżeli Usługobiorca wyraził na to zgodę,
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt a. jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt b. umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Usługobiorcy pkt c. i d. zgoda Usługobiorcy.
5. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę, mogą być udostępnione:
a. odpowiednim organom państwowym na ich zadanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa,
c. podwykonawcom (administratorzy Serwisu, podmioty hostingowe)
d. podmioty, na rzecz których prowadzone są procesy rekrutacyjne,
e. organizatorzy eventów IT,
f. partnerzy biznesowi z branży IT.
6. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:
● nazwy użytkownika
● adresu e-mail
● CV

7. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
8. Usługobiorcom przysługuje prawo:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. prawo do usunięcia danych,
d. ograniczenia przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f. prawo do przenoszenia danych,
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. W celu realizacji uprawnień, Usługobiorca powinien skontaktować się z Administratorem danych wskazanym w ust. 1 lub Inspektorem Ochrony Danych, wskazanym w ust. 2.
10. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian Regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą ̨być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
a. dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz Regulaminu,
b. stwierdzenia czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa,
c. dostarczania użytkownikowi materiałów marketingowych stanowiących reklamę lub promocję działalności Usługodawcy.

 

5. Warunki zawierania i rozwiazywania umów

1. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od daty zawarcia umowy lub 48 godzin roboczych od momentu zarejestrowania się w Serwisie Usługodawcy.
2. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w Serwisie, w szczególności udostępnił w tym celu adres poczty elektronicznej.
3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje ustawienia za pośrednictwem Serwisu lub poprzez bezpośredni kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: biuro@codersview.eu
4. Rezygnacja, o której mowa w ust. 3 jest równoznaczna z natychmiastowym rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

6. Tryb postepowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
a. niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
b. niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
6. W przypadku naruszenia warunków postepowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

 

7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sad powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.