Dobre Praktyki w Umowach IT

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

 

Szkolenie realizowane przy zgłoszeniu min. 4 osób.

Rabat: 10% dla drugiej i kolejnych osób z firmy

 

Cel:

Celem szkolenia jest przybliżenie jej uczestnikom najważniejszych zagadnień prawnych dotyczących umów na systemy IT oraz przedstawienie i omówienie praktycznych problemów prawnych jakie wiążą się z tworzeniem i realizowaniem umów na systemy IT, a także uwrażliwienie jego uczestników na treść poszczególnych zapisów w umowach w strategicznych obszarach związanych z jej realizacją.

 

Odbiorca:

Osoby odpowiedzialne za negocjacje oraz zarządzanie wdrożeniami systemów informatycznych oraz umowami outsourcingu IT, Kadra zarządzająca firm IT, Dyrektorzy działów IT i osoby odpowiedzialne za zarządzanie systemami IT, Prawnicy biorący udział w opracowywaniu i negocjowaniu umów w zakresie systemów informatycznych.

 

Harmonogram szkolenia:

 

DZIEŃ 1:

09:00 – 09:15 Statystki, realia i pryncypia Umów IT

Kilka słów o statystykach i realiach realizacji wdrożeń informatycznych oraz głównych ryzykach wdrożeń, o które warto zadbać w umowie.

09:15 – 09:30 Zarządzanie cyklem życia Umowy IT – pryncypia

Omówienie podstawowych aspektów zarządzania umowami IT

09:30 – 10:15 Zrozumieć umowę IT – podstawowe instytucje

Praktyczne wprowadzenie do specyfiki i charakteru umów IT, zasad tworzenia umów, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów zawieranych w branży IT oraz mechanizmu funkcjonowania tych umów.

10:15 – 10:45 Przerwa kawowa

 

10:45 – 11:15 Typowe błędy w Umowach IT vs umykające wszystkim oczywistości

(warsztaty praktyczne + omówienie typowych błędów)

11:15 – 11:45 Modele wdrożeń IT (Agile vs. Waterfall)

Omówienie podstawowych różnic projektów prowadzonych w metodykach kaskadowych i zwinnych.

11:45 – 12:15 Aspekty prawno-autorskie w umowach IT
Omówienie i wyjaśnienie najważniejszych kwestii z zakresu prawa autorskiego istotnych przy tworzeniu i wykonywaniu umów dotyczących projektów informatycznych.
12:15 – 13:00 Przerwa obiadowa
13:00 – 14:00 Aspekty prawno-autorskie w umowach IT

Omówienie najważniejszy modeli prawnych korzystania z oprogramowania dedykowanego oraz standardowego na bazie konkretnych klauzul umownych, tworzenie bezpiecznych dla zamawiającego klauzul dotyczących nabycia praw (w oparciu o najczęstsze błędy w definiowaniu uprawnień stron w tym zakresie).

14:00 – 14:30 Przerwa kawowa
14:30 – 15:00 Aspekty prawno-autorskie w umowach IT (warsztaty praktyczne)
15:00 – 15:30 Rodzaje umów IT – podstawowe kategorie

Omówienie i wyjaśnienie najważniejszych umów dotyczących projektów informatycznych, ich charakteru, treści oraz różnic pomiędzy nimi oraz znaczenia poszczególnych klauzul w ich treści (Umowa dostawy, Umowa wdrożeniowa, Umowa utrzymaniowa/serwisowa)

15:30-16:00 Podsumowanie + pytania

 

 

DZIEŃ II

09:00 – 09:15 Elementy konstrukcyjne umów IT – zagadnienia ogólne

Omówienie poszczególnych elementów umów IT oraz zasad ich opracowywania (na konkretnych przykładach klauzul umownych w ramach poszczególnych rodzajów umów), a także konsekwencji nieuregulowania pewnych kwestii w umowie.

09:15 – 09:30 Definicje
Omówienie typowych definicji, najważniejszych błędów w definiowaniu pojęć umownych (definicje za wąskie) oraz przemycanie treści normatywnych w definicjach umownych.
09:30 – 09:45 Przedmiot umowy i jego opis w kontekście rodzaju umówionego wynagrodzenia.
Omówienie najważniejszych zasad i warunków opisywania przedmiotu zamówienia (kiedy opis dokładny opis wykonywanych usług ma istotne znaczenie dla stron, a kiedy marginalne). Jak ukrywać w umowie dodatkowe usługi lub dodatkowe wynagrodzenie.
09:45 – 10:15 Podstawowe zasady realizacji umowy
Omówienie klauzul umownych określających najważniejsze prawa i obowiązki stron umowy (szczególnie w kontekście umów dostawy, wdrożeniowych oraz utrzymaniowych), typowych błędów w opisywaniu zakresu prac wykonawcy oraz klauzul wzmacniających sytuację prawną zamawiającego w umowach.
10:15 – 10:45 Przerwa kawowa

 

10:45 – 11:15 Odbiory prac/produktów
Omówienie klauzul umownych określających najważniejsze prawa i obowiązki stron umowy w ramach odbiorów (szczególnie w kontekście umów dostawy, wdrożeniowych oraz utrzymaniowych), klauzul pogarszających i polepszających sytuację prawną zamawiającego oraz zasad definiowania kryteriów odbiorów w kontekście projektów informatycznych.
11:15 – 11:45 Gwarancja i wsparcie pogwarancyjne
Omówienie typowych klauzul umownych dotyczących uprawnień zamawiającego w ramach gwarancji (na przykładzie klauzul bezpiecznych i mniej bezpiecznych), klauzul określających warunki gwarancji oraz zasady realizacji wsparcia powdrożeniowego (klauzule otwarte i zobowiązujące).
11:45 – 12:15 Zmiany w umowach IT (tzw. Change requests – CR)
Omówienie najistotniejszy zasad związanych z dokonywaniem zmian w ramach realizowanych projektów informatycznych, w tym w kontekście uregulowań Ustawy Prawo zamówień publicznych.
12:15 – 13:00 Przerwa obiadowa
13:00 – 13:15 Wynagrodzenie
Omówienie typowych klauzul umownych dotyczących wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenia kosztorysowego, klauzul związanych z rozliczeniami T&M, zasadami oraz warunkami wypłaty wynagrodzenia (wskazanie typowych błędów w pozornie nieistotnych zapisach).
13:15 – 13:45 Odpowiedzialność odszkodowawcza
Omówienie istoty i znaczenia zapisów dotyczących zasad odpowiedzialności w umowach, typowych klauzul umownych w tym zakresie oraz błędów w ich formułowaniu, a także zasad tworzenia (na konkretnych przykładach) bezpiecznych dla zamawiającego klauzul umownych dotyczących zasad i warunków odpowiedzialności.
13:45 – 14:00 Kary umowne
Omówienie istoty i znaczenia kar umownych w umowach, typowych zapis regulujących kary umowne oraz błędów w ich formułowaniu, a także zasad tworzenia (na konkretnych przykładach) bezpiecznych dla zamawiającego klauzul umownych dotyczących kar umownych.
14:00 – 14:30 Przerwa kawowa
14:30 – 15:00

 

Wyjście z umów IT (rozwiązanie, a odstąpienie)
Omówienie najważniejszych modeli zakończenia współpracy w ramach projektów informatycznych, ze wskazaniem różnic pomiędzy nimi i związanych z nimi konsekwencji prawnych, a także wzajemnych rozliczeń stron umowy. Zasady tworzenia bezpiecznych scenariuszy wyjścia z umowy.
15:00 – 15:30 Przetwarzanie danych osobowych i ochrona informacji poufnych
15:30-16:00 Podsumowanie + pytania

 

 

Czas trwania i forma:

Dwa dni szkolenia. Wykład połączony z prezentacją multimedialną oraz praktycznymi warsztatami. W toku wykładu zostaną omówione konkretne przykłady stosowanych klauzul umownych, rodzajów umów, spraw spornych w prezentowanym zakresie wraz z wynikającymi z nich wnioskami. Każdy słuchacz otrzymuje komplet materiałów pisemnych ułatwiających przyswajanie prezentowanego materiału.

 

W ramach szkoleń gwarantujemy Państwu:

– Miłą i fachową obsługę organizatorów
– Doświadczonego trenera
– Sale szkoleniowe o wysokim standardzie
– Obszerne drukowane materiały szkoleniowe
– Certyfikat ukończenia szkolenia
– Serwis kawowy
– Obiad w każdym dniu szkolenia
– Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych
– Grupy do 12 osób


Organizator
eduFuturo

Start
14/05/2020 9:00

Koniec
15/05/2020 16:00

Koszt
1990,00 zł

Telefon
794 930 124

E-mail
karolina.murawska@eduFuturo.pl

Strona internetowa
https://www.edufuturo.pl/zarzadzanie-uslugami-it/245-szkolenie-umowy-na-uslugi-i-systemy-it.html