Dobre Praktyki w Umowach IT

Celem szkolenia jest przybliżenie jej uczestnikom najważniejszych zagadnień prawnych dotyczących umów na systemy IT oraz przedstawienie i omówienie praktycznych problemów prawnych jakie wiążą się z tworzeniem i realizowaniem umów na systemy IT, a także uwrażliwienie jego uczestników na treść poszczególnych zapisów w umowach w strategicznych obszarach związanych z jej realizacją.

 

Odbiorca:

Osoby odpowiedzialne za negocjacje oraz zarządzanie wdrożeniami systemów informatycznych oraz umowami outsourcingu IT, Kadra zarządzająca firm IT, Dyrektorzy działów IT i osoby odpowiedzialne za zarządzanie systemami IT, Prawnicy biorący udział w opracowywaniu i negocjowaniu umów w zakresie systemów informatycznych.

 

Program szkolenia:

DZIEŃ 1:

09:00 – 09:30 Statystki, realia i pryncypia Umów IT oraz ramy prawne dla umów IT
Powyższa część szkolenia będzie obejmować wprowadzenie do regulacji prawnych dotyczących Umów IT, ich znaczenia dla tworzenia umów, wpływu regulacji prawnych na treść umowy oraz wyjaśnienie konsekwencji nie uregulowania pewnych kwestii w umowie.
09:30 – 10:30 Zrozumieć umowę IT – podstawowe instytucje
Powyższa część szkolenia będzie obejmować praktyczne wprowadzenie do specyfiki i charakteru umów IT, zasad tworzenia umów, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów zawieranych w branży IT oraz mechanizmu funkcjonowania tych umów.
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 13:00 Aspekty prawno-autorskie w umowach IT
Powyższa część szkolenia obejmować będzie omówienie i wyjaśnienie najważniejszych kwestii z zakresu prawa autorskiego istotnych przy tworzeniu i wykonywaniu umów dotyczących projektów informatycznych.
– Pojęcie i charakter prawny utworu w kontekście programu komputerowego, jego elementów oraz ich dokumentacji
– Pojęcie i charakter prawny opracowania w kontekście programu komputerowego
– Rodzaje praw autorskich – prawa majątkowe i osobiste
– Rodzaje umów dotyczących autorskich praw majątkowych (licencja a umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych)
– Zasady licencjonowania programów komputerowych
– Zasady nabywania autorskich praw majątkowych
– Utwór wspólny, a utwór łączony – znaczenie tych pojęć w praktyce
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 15:00 Aspekty prawno-autorskie w umowach IT cd
15:00 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 – 17:00 Rodzaje Umów IT – podstawowe kategorie
Powyższa część szkolenia będzie obejmować omówienie i wyjaśnienie (na konkretnych przykładach) najważniejszych umów dotyczących projektów informatycznych, ich charakteru, treści oraz różnic pomiędzy nimi oraz znaczenia poszczególnych klauzul w ich treści.
– Umowa dostawy
– Umowa wdrożeniowa
– Umowa utrzymaniowa
– Umowa depozytu kodu źródłowego
– Umowa dystrybucyjna
– Umowa o roboty budowlane w ramach projektów informatycznych

 

DZIEŃ II
09:00 – 09:15 Elementy konstrukcyjne umów IT – zagadnienia ogólne
Powyższa część szkolenia będzie obejmować omówienie poszczególnych elementów umów IT oraz zasad ich opracowywania (na konkretnych przykładach klauzul umownych w ramach poszczególnych rodzajów umów), a także konsekwencji nieuregulowania pewnych kwestii w umowie.
09:15 – 09:45 Definicje.
Omówienie typowych definicji, najważniejszych błędów w definiowaniu pojęć umownych (definicje za wąskie) oraz przemycanie treści normatywnych w definicjach umownych.
09:45 – 10:00 Przedmiot umowy i jego opis w kontekście rodzaju umówionego wynagrodzenia.
Omówienie najważniejszych zasad i warunków opisywania przedmiotu zamówienia (kiedy opis dokładny opis wykonywanych usług ma istotne znaczenie dla stron, a kiedy marginalne). Jak ukrywać w umowie dodatkowe usługi lub dodatkowe wynagrodzenie.
10:00 – 10:30 Podstawowe zasady realizacji umowy
Omówienie klauzul umownych określających najważniejsze prawa i obowiązki stron umowy (szczególnie w kontekście umów dostawy, wdrożeniowych oraz utrzymaniowych), typowych błędów w opisywaniu zakresu prac wykonawcy oraz klauzul wzmacniających sytuację prawną zamawiającego w umowach.
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:00 Prawa autorskie – korzystanie z praw czy przenoszenie praw do programów komputerowych
Omówienie najważniejszy modeli prawnych korzystania z oprogramowania dedykowanego oraz standardowego na bazie konkretnych klauzul umownych, tworzenie bezpiecznych dla zamawiającego klauzul dotyczących nabycia praw (w oparciu o najczęstsze błędy w definiowaniu uprawnień stron w tym zakresie).
12:00 – 12:30 Odbiory prac/produktów
Omówienie klauzul umownych określających najważniejsze prawa i obowiązki stron umowy w ramach odbiorów (szczególnie w kontekście umów dostawy, wdrożeniowych oraz utrzymaniowych), klauzul pogarszających i polepszających sytuację prawną zamawiającego oraz zasad definiowania kryteriów odbiorów w kontekście projektów informatycznych.
12:30 – 13:00 Gwarancja i wsparcie pogwarancyjne
Omówienie typowych klauzul umownych dotyczących uprawnień zamawiającego w ramach gwarancji (na przykładzie klauzul bezpiecznych i mniej bezpiecznych), klauzul określających warunki gwarancji oraz zasady realizacji wsparcia powdrożeniowego (klauzule otwarte i zobowiązujące).
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 14:15 Zmiany w umowach IT (tzw. Change requests – CR)
Omówienie najistotniejszy zasad związanych z dokonywaniem zmian w ramach realizowanych projektów informatycznych, w tym w kontekście uregulowań Ustawy Prawo zamówień publicznych.
14:15 – 14:45 Wynagrodzenie
Omówienie typowych klauzul umownych dotyczących wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenia kosztorysowego, klauzul związanych z rozliczeniami T&M, zasadami oraz warunkami wypłaty wynagrodzenia (wskazanie typowych błędów w pozornie nieistotnych zapisach).
14:45 – 15:15 Odpowiedzialność odszkodowawcza
Omówienie istoty i znaczenia zapisów dotyczących zasad odpowiedzialności w umowach, typowych klauzul umownych w tym zakresie oraz błędów w ich formułowaniu, a także zasad tworzenia (na konkretnych przykładach) bezpiecznych dla zamawiającego klauzul umownych dotyczących zasad i warunków odpowiedzialności.
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 – 16:00 Kary umowne
Omówienie istoty i znaczenia kar umownych w umowach, typowych zapis regulujących kary umowne oraz błędów w ich formułowaniu, a także zasad tworzenia (na konkretnych przykładach) bezpiecznych dla zamawiającego klauzul umownych dotyczących kar umownych.
16:00 – 16:30 Wyjście z umów IT (rozwiązanie, a odstąpienie)
Omówienie najważniejszych modeli zakończenia współpracy w ramach projektów informatycznych, ze wskazaniem różnic pomiędzy nimi i związanych z nimi konsekwencji prawnych, a także wzajemnych rozliczeń stron umowy. Zasady tworzenia bezpiecznych scenariuszy wyjścia z umowy.
16:30-16:45 Przetwarzanie danych osobowych i ochrona informacji poufnych
16:45-17:00 Podsumowanie

 

Czas trwania i forma:

Dwa dni szkolenia. Wykład połączony z prezentacją multimedialną oraz praktycznymi warsztatami. W toku wykładu zostaną omówione konkretne przykłady stosowanych klauzul umownych, rodzajów umów, spraw spornych w prezentowanym zakresie wraz z wynikającymi z nich wnioskami. Każdy słuchacz otrzymuje komplet materiałów pisemnych ułatwiających przyswajanie prezentowanego materiału.

 

W ramach szkoleń gwarantujemy Państwu:

– Miłą i fachową obsługę organizatorów
– Doświadczonego trenera
– Sale szkoleniowe o wysokim standardzie
– Obszerne drukowane materiały szkoleniowe
– Certyfikat ukończenia szkolenia
– Serwis kawowy
– Obiad w każdym dniu szkolenia
– Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych
– Grupy do 12 osób

Cena: 1790 zł netto


Organizator
eduFuturo

Start
07/03/2019 9:00

Koniec
08/03/2019

Koszt
1790 zł netto

Telefon
794 930 124

E-mail
biuro@edufuturo.pl

Strona internetowa
https://www.edufuturo.pl/zarzadzanie-uslugami-it/245-szkolenie-umowy-na-uslugi-i-systemy-it.html